March 22, 2010

Mitsumata (Edgeworthia chrysantha) flowers in Kaizo-ji temple


No comments: