January 23, 2022

Flower buds of Haku-mokuren (Yulan magnolia): Engaku-ji

Flower buds of Hakumokuren (Yulan magnolia): Engaku-ji

 

No comments: