November 8, 2018

Jyugatsu-sakura (October cherry) flowers: Engaku-ji

Jyugatsu-sakura (October cherry) flowers: Engaku-ji

No comments: