September 20, 2022

Sitting Bodhisattva: Tokyo National Museum

Sitting Bodhisattva: Tokyo National Museum

India

stone
Pala dynasty, 9-10th century

No comments: