March 4, 2015

Huyu-botan (Paeonia suffruticosa var. hiberniflora) flowers: Tsurugaoka-hachimangu


No comments: