November 14, 2011

Shukaido (Hardy begonia) flowers in Jochi-ji

No comments: